SME repatrianti Slovenska
Pomôžte nám!

STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA

Prílohy:

 

Článok 1

Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: SME repatrianti Slovenska

1.2 Sídlo občianskeho združenia:  Viedenská 2641/1,  040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce

 

Článok 2

Ciele

2.1. Cieľom občianskeho združenia ( ďalej len OZ) je:

 • vysvetľovať mladej generácii okolnosti presídlenia a návratu rodičov na Slovensko
 • hlásiť’ členom porušenie práv a slobody, zbierať a zaznamenávať’ osudy repatriantov, reoptantov a optantov (nezvestných, väznených, prenasledovaných a ich mená)
 • pomoc pri repatriácii, pomoc pri nadobúdaní novej kvalifikácie a vzdelávaní repatriantov na Slovensku
 • získavat’ cenné fotografie, doklady, dokumenty a spomienky,
 • evidovat’ adresy krajanov na Slovensku,
 • získavat’ mená a adresy potomkov navrátilcov – repatriantov na Slovensku,
 • poskytovať členom tlmočnícke, prekladateľské, administratívne a poradenské služby,
 • udržiavat’ kontakty s našimi rodákmi žijúcimi na Ukrajine, v Českej republike a iných štátoch,
 • udržiavať cintoríny presídlencov z Československa v cudzine usporadúvať’ jubilejné schôdze a stretnutia členov OZ, športové sústredenia, súťaže a iné aktivity,
 • vykonávať masmediálnu činnosť,
 • zachovávat’ slovenský jazyk a kultúru presídlencov v zahraničí
 • organizovať kultúrne, športové a vzdelávacie podujatia ( kurzy, tréningy, semináre, konferencie, kultúrne večere),
 • vykonávať publikačná činnosť v súlade s cieľmi združeniami, organizovať verejné zbierky, pomoc sa bude vzťahovať na všetky dostupne oblasti ( najmä lieky, ošatenie, potraviny a pod.),
 • starostlivosť o starších občanov ( najmä individuálna pomoc v podobe nákupov, asistencii pri nákupe liekov, návšteve lekárov a pod..)

2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä:

 • chrániť’ a podporovať’ inovatívne myšlienky,
 • hľadať partnerov a zvýšiť tvorivý potenciál,
 • zabezpečiť ochranu duševného materiálu,
 • poskytovat podporu pre vedecké, výskumné a inovatívne projekty,
 • identifikovat zdroje na projektové aktivity,
 • podporovať tieto projekty a spoluprácu výskumného sektora s praxou,
 • uzatvárať’ Projekty o cezhraničnej spolupráci,
 • uzatvárať Dohody o spolupráci so združeniami a spolkami na Ukrajine, Slovensku, Českej republike a iných štátoch,
 • otvárat’ svoje pobočky v zahraničí.

 

Článok 3

Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť tuzemska alebo zahraničná fyzická  alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe

žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo môže byť:

 • riadne
 • čestné

3.2.1 Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej OZ a prijatím člena členskou schôdzou.

3.2.2 Čestné členstvo sa udeľuje fyzickej alebo právnickej osobe. O udeleni členstva rozhoduje členská schôdza na základe odporúčania predsedu. Zoznam čestných členov vedie Predseda OZ.

3.3 Riadni členovia združenia majú právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 1

3.3.1 Čestný člen môže využívať benefity, ktoré odsúhlasí členská schôdza.

3.4 Riadni členovia združenia majú povinnosti:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať’ na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhat’ orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať’ majetok združenia, správať sa v so stanovami OZ.

3.4.1 Čestný člen má povinnosť dodržiavať Stanovy OZ.

3.5 Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia, vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov,
 • v prípade, ak člen združenia hrubo porušuje stanovy, je možné jeho členstvo zrušiť.

 

Článok 4

Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú:

 • najvyšší orgán – členská schôdza
 • štatutárny orgán – predseda

4.2 Najvyšší orgán:

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • schvaľuje prijatie nových členov,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dni vopred,
 • najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu samostatné, rozhoduje o všetkých majetkových a finančných otázkach.

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 10 (desat) rokov.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis s pečiatkou.

 

Článok 5

Zásady hospodárenia

5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).

5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy, majetkové práva, príjmy z hospodárskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v súlade cieľmi OZ na zabezpečenie vlastnej činnosti.

5.3 Členské príspevky a poplatky stanoví členská schôdza OZ a sú záväzné pre všetkých členov OZ. Výšku členských príspevkov určuje členská schôdza OZ, a to s prihliadnutím k hospodárskej situácii OZ. Členská schôdza OZ zoznámi s výškou platieb členskú základňu na členskej schôdzi, pričom člen platby platí od 1.1. bežného roka.

5.4 Každý člen OZ je povinný zaplatiť členský príspevok za bežný rok do 31.3. toho roku. Pre neplatenie členských príspevkov a ďalších poplatkov, môže byť člen vylúčený z OZ.

5.5 Vylúčeniu musí predchádzať písomné upozornenie zo strany OZ s určením primeranej náhradnej lehoty /spravidla 30 dní k doplateniu členského príspevku. Pokiaľ táto určená náhradná lehota uplynie bez aktívneho konania neplatiaceho člena, je OZ oprávnené vykonať jeho vylúčenie z OZ O čom písomne vyrozumie člena, ktorý je týmto pozbavený všetkých svojich práv a povinností vyplývajúcich z členstva. Prípadné hmotnoprávne nároky týmto nie sú dotknuté.

5.6 Vyberanie členských príspevkov, ako i ďalších poplatkov a ich evidenciu zabezpečuje predseda OZ a poverený člen vykonáva kontrolu platenia týchto príspevkov a poplatkov.

5.7 Od platenia členských príspevkov sú oslobodení čestní členovia OZ.

5.8 OZ hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného ročného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole členskej schôdzi.

5.9 OZ Za vedenie evidencie hospodárenia OZ je zodpovedný predseda.

5.10 Hospodárenie OZ sa riadi rozpočtom schváleným členskou schôdzou na príslušný kalendárny rok.

5.11 O nadobudnutí a prevodoch majetku OZ a jednorazových výdajoch vyšších ako 1000,- EUR je potrebný súhlas členskej schôdze.

5.12 Na základe zmluvných vzťahov môže OZ využívat majetok iných organizácií.

 

Článok 6.

Zánik občianskeho združenia

6.1 OZ zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpusteni
 • právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní

6.2 O zániku OZ rozhoduje členská schôdza, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku.

6.3 V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje členská schôdza likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členská schôdza. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 

Článok 7.

7.1 Členstvo v orgánoch OZ a funkcia predsedu zaniká:

 • uplynutím volebného obdobia
 • odvolaním z funkcie príslušným orgánom
 • vzdaním sa funkcie
 • zánikom členstva v OZ.

7.2 Uznesenia vrátane volieb orgánov OZ sú prijaté, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov a pri hlasovaní a rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

7.3 Do orgánov OZ môžu byť volení len členovia starší ako osemnásť rokov.

7.4 O zasadnutiach a uzneseniach všetkých orgánov OZ sa vedú zápisy. Zápis podpisuje zapisovateľ a predseda orgánu, príp. zvolení overovatelia.

 

Článok 8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tieto stanovy boli schválené Prípravným výborom dňa 12.4.2017 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

8.2 Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány OZ.

8.3 OZ vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

8.4 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť’ dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

V Košiciach dňa 12.4.2017

 

Registrácia vykonaná dňa 28.4.2014.

Čísło spisu: VVS 14-900 190-51 184.

JUDr. Jana Vallová, PhD.

riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy

%d bloggers like this: